Vognsen-brødrene - Biskopper i Aarhus

Hjem
En af mine 16 x tipoldemødre, Margrethe Vognsdatter havde 5 brødre, hvoraf de 3 efter hinanden blev biskop i Aarhus.

Peder Vognsen
Biskop i Aarhus 1191 - 1204

Peder Vognsen kom til Århus fra Lund i gamle danske Skåne, hvor han havde et embede ved domkirken i Lund.

Peder Vognsen besluttede, at der i Århus skulle bygges en domkirke indenfor voldene.

Han gennemførte i den sammenhæng en reform af kapitlet i forbindelse med flytningen fra Vor Frue Kirke til den nybyggede Skt. Clemens Kirke (Aarhus Domkirke).

Han oprettede, inden sin død i 1204, flere præbender ved domkirken, delvis på grundlag af det rige privatgods, han havde i kraft af familiebånd til Hvideslægten.

Peder Vognsens testamente

Skjalm Vognsen
Biskop i Aarhus 1204 - 1215

Skjalm Vognsen var først kannik i Lund Domkirke hos Absalon, blev dernæst domprovst i Århus Domkirke under broderen; og endelig i 1204 hans efterfølger.

Ved store gaver af jordegods skaffede han Århus Domkapitel rigere indtægter og forøgede det med en ny præbende, og støttet ved Pavens og kong Valdemar Sejrs gunst videreførte han opførelsen af domkirken.

Heller ikke Skjalm Vognsen fik dog værket fuldført.

Han døde 1215 og jordfæstedes ved Absalons side i Sorø klosterkirke; i forvejen havde han skænket klosteret sit gods i Gimlinge og egnen der omkring.

Ebbe Vognsen
Biskop i Aarhus 1215 - 1224

Ebbe Vognsen var medlem af domkapitlet i begge sine brødres bispetid.

Han fulgte i deres spor idet han skaffede kirken fornødne midler, fortsatte opførelsen af den store katedral og udvidede domkapitlet ved at stifte to præbender.

I 1219 var Ebbe Vognsen med i Valdemars Sejrs togt til Estland. Henrik af Letland fortæller, at

"i følge med kongen var blandt andre hans lensmand Vitslav fra Ryø, ærkebiskop Andreas* og de tre biskopper: kansleren Nils fra Slesvig, Ebbe fra Århus og Theoderik, der var indviet til Estland".

I 1224 var Ebbe Vognsen næsten blind og meget skrøbelig; og måtte derfor nedlægge sit embede. Han døde i 1234.

*) Ærkebisp Andreas Sunesen fra Lund